MENU GŁÓWNE:
  Strona główna
  Historia
  Metody pracy
  Terapia zajęciowa
  Sukcesy i osiagnięcia
  Dyrekcja
  Wolontariat
  Zamówienia publiczne
  Usługi
  Zasady przyjêæ
  Regulaminy Domu
  Galeria zdjęć
  Wydarzenia i aktualnosci
  Przetwarzanie danych osobowych
  Praca
  Kontakt
  e-mail


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w
Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) informuję,

Administrator danych:
Administratorem danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów REGON: 531849744 reprezentowany przez dyrektora Halinę Antczak ul. Chmielowicka 6, 45-758 Opole, telefon 77 457-54-95, adres mailowy info@dps.opole.pl

Inspektor ochrony danych:
Powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest Adriana Winiarska z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych przez DPS i korzystania przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych pod numerem tel.: 77 44 61 103, email: iod@cuw.opole.pl lub pisemnie na adres Centrum Usług Wspólnych w Opolu ul. Piastowska 17, 45-082 Opole

Cel przetwarzania i podstawa prawna:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzielaniem świadczeń pomocy społecznej, związanym z zamieszkiwaniem w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów – na podstawie przepisów ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych w tym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 w sprawie domów pomocy społecznej (opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 27 sierpnia 2012 r., poz. 964 ) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C i E oraz B rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań ustawowych.

Odbiorcy danych:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:
• podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, m.in. Centrum Usług Wspólnych w Opolu;
• podmioty, które na podstawie podpisania stosownych umów powierzenia danych osobowych przetwarzają dane, których Administratorem jest Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów.
• organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (KRUS, ZUS, MOPS, USC, ewidencja ludności i inne niezbędne do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych)
• podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres przechowywania (archiwizowania) danych osobowych, będzie ustalony zgodnie z celami ich przetwarzania, z uwzględnieniem przepisów odrębnych, w tym Instrukcji kancelaryjnej DPS.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
• prawo dostępu do treści danych osobowych swoich (art. 15 RODO),
• prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO),
• prawo do ich usunięcia (w przypadku gdy nie jest to sprzeczne z przepisami prawa – art. 17 RODO),
• prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO),
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (art. 7 ust. 3 RODO),
• prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 21 RODO).
Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Konsekwencja niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku nie podania przez Panią/Pana swoich danych osobowych, administrator nie będzie mógł zrealizować celu zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w siedzibie Administratora danych osobowych.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza obszar działania RODO, będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych i nie będą podlegały profilowaniu.


 
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
45-758 Opole, ul. Chmielowicka 6
tel. 77 457-54-95